Bell Schedules

AM Transitional Kindergarten Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday - Friday 8:00 AM 11:30 AM 210 min
PM Kindergarten Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday - Thursday 11:45 AM 3:15 PM 210 min
Friday 8:00 AM 11:30 PM 930 min
Full Day Kindergarten Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday - Thursday 8:00 AM 2:50 PM 410 min
Friday 8:00 AM 11:30 AM 210 min
1st - 4th Grade Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday - Thursday 8:00 AM 2:50 PM 410 min
Friday 8:00 AM 12:00 PM 240 min
5th - 6th Grade Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday - Thursday 8:00 AM 3:15 PM 435 min
Friday 8:00 AM 12:15 PM 255 min
7th - 8th Grade Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Monday - Thursday 7:50 AM 3:19 PM 449 min
Friday 7:50 AM 12:15 PM 265 min